Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1762353-ИОИ1

Шақыру № 1762353-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылы бағдарламалық-ақпараттық кешенге әкімгерлеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Лот №: 8525730-ОИ2
Лот атауы: Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 АЙМБЕТОВ БАУЫРЖАН САДВАКАСОВИЧ директор департамента Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8525730-ОИ2 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 66 359 375.01

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"Транстелеком" АҚ 991140001226 Мекенжай: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10
КБе: 17 БСК: KZKOKZKX ЖСК:KZ879261501141128000
Банк атауы: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
66300000 66300000 12.06.2017 18:09:15.280

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Транстелеком" АҚ Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8525730-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "Транстелеком" АҚ «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Лот №: 8525578-ОИ2
Лот атауы: Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 АЙМБЕТОВ БАУЫРЖАН САДВАКАСОВИЧ директор департамента Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8525578-ОИ2 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 83 244 791.65

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"Транстелеком" АҚ 991140001226 Мекенжай: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10
КБе: 17 БСК: KZKOKZKX ЖСК:KZ879261501141128000
Банк атауы: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
83200000 83200000 12.06.2017 18:09:15.280

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Транстелеком" АҚ Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8525578-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "Транстелеком" АҚ «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1762353-ИОИ1

№ приглашения 1762353-ИОИ1
Наименование приглашения Государственные закупки услуг по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса в 2017 году способом из одного источника

№ лота: 8525730-ОИ2
Наименование лота: Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 АЙМБЕТОВ БАУЫРЖАН САДВАКАСОВИЧ директор департамента Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8525730-ОИ2 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 66 359 375.01

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
АО "Транстелеком" 991140001226 Адрес: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10
КБе: 17 БИК: KZKOKZKX ИИК:KZ879261501141128000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
66300000 66300000 12.06.2017 18:09:15.280

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
АО "Транстелеком" Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8525730-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком АО "Транстелеком".

№ лота: 8525578-ОИ2
Наименование лота: Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 АЙМБЕТОВ БАУЫРЖАН САДВАКАСОВИЧ директор департамента Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8525578-ОИ2 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 83 244 791.65

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
АО "Транстелеком" 991140001226 Адрес: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10
КБе: 17 БИК: KZKOKZKX ИИК:KZ879261501141128000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
83200000 83200000 12.06.2017 18:09:15.280

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
АО "Транстелеком" Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8525578-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком АО "Транстелеком".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.