Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1708629-ИОИ1

Шақыру № 1708629-ИОИ1
Шақыру атауы 2017-2019 жылдарға консультациялық инженерлік қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Лот №: 8567658-ОИ2
Лот атауы: Услуги консультационные инженерные

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 КОВАЛЬ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ Директор департамента Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8567658-ОИ2 Услуги консультационные инженерные 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 175 584 821.42

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"ГИ" ЖШС 071240018585 Мекенжай: Казахстан, 750000000, 050010, г.Алматы, КАБАНБАЙ БАТЫРА , Улица ПУШКИНА, 67/99
КБе: 17 БСК: HSBKKZKX ЖСК:KZ496010131000114300
Банк атауы: АО "Народный Банк Казахстана"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
175580000 175580000 29.05.2017 19:25:22.209

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"ГИ" ЖШС Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8567658-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "ГИ" ЖШС «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Лот №: 8566187-ОИ2
Лот атауы: Услуги консультационные инженерные

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 КОВАЛЬ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ Директор департамента Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8566187-ОИ2 Услуги консультационные инженерные 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 10 714 285.71

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"ГИ" ЖШС 071240018585 Мекенжай: Казахстан, 750000000, 050010, г.Алматы, КАБАНБАЙ БАТЫРА , Улица ПУШКИНА, 67/99
КБе: 17 БСК: HSBKKZKX ЖСК:KZ496010131000114300
Банк атауы: АО "Народный Банк Казахстана"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
8100000 8100000 29.05.2017 19:25:22.209

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"ГИ" ЖШС Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8566187-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "ГИ" ЖШС «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1708629-ИОИ1

№ приглашения 1708629-ИОИ1
Наименование приглашения Государственные закупки консультационных инженерных услуг на 2017–2019 годы способом из одного источника

№ лота: 8567658-ОИ2
Наименование лота: Услуги консультационные инженерные

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 КОВАЛЬ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ Директор департамента Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8567658-ОИ2 Услуги консультационные инженерные п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 175 584 821.42

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
ТОО "ИГ" 071240018585 Адрес: Казахстан, 750000000, 050010, г.Алматы, КАБАНБАЙ БАТЫРА , Улица ПУШКИНА, 67/99
КБе: 17 БИК: HSBKKZKX ИИК:KZ496010131000114300
Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
175580000 175580000 29.05.2017 19:25:22.209

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
ТОО "ИГ" Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8567658-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком ТОО "ИГ".

№ лота: 8566187-ОИ2
Наименование лота: Услуги консультационные инженерные

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 КОВАЛЬ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ Директор департамента Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8566187-ОИ2 Услуги консультационные инженерные п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 10 714 285.71

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
ТОО "ИГ" 071240018585 Адрес: Казахстан, 750000000, 050010, г.Алматы, КАБАНБАЙ БАТЫРА , Улица ПУШКИНА, 67/99
КБе: 17 БИК: HSBKKZKX ИИК:KZ496010131000114300
Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
8100000 8100000 29.05.2017 19:25:22.209

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
ТОО "ИГ" Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8566187-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком ТОО "ИГ".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.