Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1653301-ИОИ1

Шақыру № 1653301-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылы лифтілерге техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша қызметтерін бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Лот №: 11506921-ОИ2
Лот атауы: Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
11506921-ОИ2 Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 7 704 360.00

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"ЭТА МЕЛКО Элеватор Казахстан Компани" ЖШС 010340000884 Мекенжай: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 8, ВП-11
КБе: 17 БСК: KZKOKZKX ЖСК:KZ459261501108975002
Банк атауы: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
6359244 6359244 10.05.2017 15:43:52.571

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"ЭТА МЕЛКО Элеватор Казахстан Компани" ЖШС Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

11506921-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "ЭТА МЕЛКО Элеватор Казахстан Компани" ЖШС «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1653301-ИОИ1

№ приглашения 1653301-ИОИ1
Наименование приглашения Государственные закупки услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов в 2017 году способом из одного источника

№ лота: 11506921-ОИ2
Наименование лота: Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
11506921-ОИ2 Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 7 704 360.00

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
ТОО "ЭТА МЕЛКО Элеватор Казахстан Компани" 010340000884 Адрес: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 8, ВП-11
КБе: 17 БИК: KZKOKZKX ИИК:KZ459261501108975002
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
6359244 6359244 10.05.2017 15:43:52.571

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
ТОО "ЭТА МЕЛКО Элеватор Казахстан Компани" Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 11506921-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком ТОО "ЭТА МЕЛКО Элеватор Казахстан Компани".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.