Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1490617-ИОИ1

Шақыру № 1490617-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылы күзеттік/тексергіш жабдықтарға техникалық (сервистік) қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтерін бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Лот №: 8557835-ОИ2
Лот атауы: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8557835-ОИ2 Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 6 250 000.00

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"Ғимараттарға және көлікке қызмет көрсету дирекциясы" ЖШС 020240003571 Мекенжай: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, КЕНЕСАРЫ, 36
КБе: 17 БСК: KCJBKZKX ЖСК:KZ698560000007246979
Банк атауы: АО "Банк ЦентрКредит"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
6250000 6250000 27.03.2017 12:33:22.244

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Ғимараттарға және көлікке қызмет көрсету дирекциясы" ЖШС Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8557835-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "Ғимараттарға және көлікке қызмет көрсету дирекциясы" ЖШС «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1490617-ИОИ1

№ приглашения 1490617-ИОИ1
Наименование приглашения Государственные закупки услуг по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования в 2017 году способом из одного источника

№ лота: 8557835-ОИ2
Наименование лота: Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8557835-ОИ2 Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 6 250 000.00

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
ТОО "Дирекция по обслуживанию зданий и транспорта" 020240003571 Адрес: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, КЕНЕСАРЫ, 36
КБе: 17 БИК: KCJBKZKX ИИК:KZ698560000007246979
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
6250000 6250000 27.03.2017 12:33:22.244

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
ТОО "Дирекция по обслуживанию зданий и транспорта" Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8557835-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком ТОО "Дирекция по обслуживанию зданий и транспорта".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.