Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1381315-ИОИ1

Шақыру № 1381315-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылы телефон байланысы қызметтеріне мемлекеттік сатып алу

Лот №: 8550995-ОИ2
Лот атауы: Услуги телефонной связи

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8550995-ОИ2 Услуги телефонной связи 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 2 321 428.57

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"Инженерлік-техникалық орталығы" АҚ 081140019556 Мекенжай: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, д. 6
КБе: 16 БСК: ALMNKZKA ЖСК:KZ27826Z0KZTD2007783
Банк атауы: АО "АТФБанк"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
2321428.57 2321428.57 01.03.2017 11:38:01.513

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Инженерлік-техникалық орталығы" АҚ Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8550995-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "Инженерлік-техникалық орталығы" АҚ «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1381315-ИОИ1

№ приглашения 1381315-ИОИ1
Наименование приглашения Об осуществлении государственных закупок услуг телефонной связи в 2017 году

№ лота: 8550995-ОИ2
Наименование лота: Услуги телефонной связи

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8550995-ОИ2 Услуги телефонной связи п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 2 321 428.57

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
АО "Инженерно-технический центр" 081140019556 Адрес: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, д. 6
КБе: 16 БИК: ALMNKZKA ИИК:KZ27826Z0KZTD2007783
Название банка: АО "АТФБанк"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
2321428.57 2321428.57 01.03.2017 11:38:01.513

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
АО "Инженерно-технический центр" Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8550995-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком АО "Инженерно-технический центр".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.