Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1394380-ИОИ1

Шақыру № 1394380-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылы электрондық рұқсаттама қызметтерін бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама

Лот №: 8503787-ОИ3
Лот атауы: Услуги по обеспечению контрольно-пропускного режима на объекте/территории

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8503787-ОИ3 Услуги по обеспечению контрольно-пропускного режима на объекте/территории 39 б. 2 т. 2) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 38-бабының 8 және 10-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасуға алып келмеген жағдайда жүзеге асырылады. Қызмет 491 071.43

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"Инженерлік-техникалық орталығы" АҚ 081140019556 Мекенжай: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, д. 6
КБе: 16 БСК: ALMNKZKA ЖСК:KZ27826Z0KZTD2007783
Банк атауы: АО "АТФБанк"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
491071.43 491071.43 27.02.2017 15:39:15.580

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Инженерлік-техникалық орталығы" АҚ Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8503787-ОИ3 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "Инженерлік-техникалық орталығы" АҚ «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1394380-ИОИ1

№ приглашения 1394380-ИОИ1
Наименование приглашения Объявление об осуществлении государственных закупок услуг по обслуживанию электронных пропусков способом из одного источника в 2017 году

№ лота: 8503787-ОИ3
Наименование лота: Услуги по обеспечению контрольно-пропускного режима на объекте/территории

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 ОРАЗОВ АРАЙ КАИРБЕКУЛЫ Директор Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8503787-ОИ3 Услуги по обеспечению контрольно-пропускного режима на объекте/территории п.п. 2) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом, или принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктами 8 и 10 статьи 38 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках. Услуга 491 071.43

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
АО "Инженерно-технический центр" 081140019556 Адрес: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, д. 6
КБе: 16 БИК: ALMNKZKA ИИК:KZ27826Z0KZTD2007783
Название банка: АО "АТФБанк"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
491071.43 491071.43 27.02.2017 15:39:15.580

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
АО "Инженерно-технический центр" Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8503787-ОИ3 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком АО "Инженерно-технический центр".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.