Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1309516-ИОИ1

Шақыру № 1309516-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылы кеңсе тауарларын мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама

Лот №: 8433245-ОИ4
Лот атауы: Оснастка автоматическая

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 Шаяхметов Жасулан Магауияевич Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8433245-ОИ4 Оснастка автоматическая 39 б. 2 т. 2) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 38-бабының 8 және 10-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасуға алып келмеген жағдайда жүзеге асырылады. Тауар 3 794.65

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
ЖК Сергеева О. О. 721118400398 Мекенжай: КАЗАХСТАН, 351013100, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, ул. 6 микрорайон, д. 5, оф. 14
КБе: 19 БСК: HSBKKZKX ЖСК:KZ696010191000214332
Банк атауы: АО "Народный Банк Казахстана"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
3794.65 3500 06.02.2017 16:26:30.058

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
ЖК Сергеева О. О. Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8433245-ОИ4 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен ЖК Сергеева О. О. «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Лот №: 8436385-ОИ4
Лот атауы: Разбавитель

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 Шаяхметов Жасулан Магауияевич Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8436385-ОИ4 Разбавитель 39 б. 2 т. 2) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 38-бабының 8 және 10-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасуға алып келмеген жағдайда жүзеге асырылады. Тауар 1 785.70

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
ЖК Сергеева О. О. 721118400398 Мекенжай: КАЗАХСТАН, 351013100, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, ул. 6 микрорайон, д. 5, оф. 14
КБе: 19 БСК: HSBKKZKX ЖСК:KZ696010191000214332
Банк атауы: АО "Народный Банк Казахстана"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
1785.7 1500 06.02.2017 16:26:30.058

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
ЖК Сергеева О. О. Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8436385-ОИ4 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен ЖК Сергеева О. О. «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1309516-ИОИ1

№ приглашения 1309516-ИОИ1
Наименование приглашения Объявление об осуществлении государственных закупок канцелярских товаров в 2017 году

№ лота: 8433245-ОИ4
Наименование лота: Оснастка автоматическая

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 Шаяхметов Жасулан Магауияевич Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8433245-ОИ4 Оснастка автоматическая п.п. 2) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом, или принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктами 8 и 10 статьи 38 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках. Товар 3 794.65

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
ИП Сергеева О. О. 721118400398 Адрес: КАЗАХСТАН, 351013100, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, ул. 6 микрорайон, д. 5, оф. 14
КБе: 19 БИК: HSBKKZKX ИИК:KZ696010191000214332
Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
3794.65 3500 06.02.2017 16:26:30.058

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
ИП Сергеева О. О. Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8433245-ОИ4 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком ИП Сергеева О. О..

№ лота: 8436385-ОИ4
Наименование лота: Разбавитель

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 Шаяхметов Жасулан Магауияевич Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8436385-ОИ4 Разбавитель п.п. 2) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом, или принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктами 8 и 10 статьи 38 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках. Товар 1 785.70

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
ИП Сергеева О. О. 721118400398 Адрес: КАЗАХСТАН, 351013100, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, ул. 6 микрорайон, д. 5, оф. 14
КБе: 19 БИК: HSBKKZKX ИИК:KZ696010191000214332
Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
1785.7 1500 06.02.2017 16:26:30.058

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
ИП Сергеева О. О. Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8436385-ОИ4 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком ИП Сергеева О. О..

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.