Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1246418-ИОИ1

Шақыру № 1246418-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылы мүгедектер ұйымдары арасында полиграфия қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама

Лот №: 8530869-ОИ2
Лот атауы: Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий)

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Ұйымдастырушы өкілі
2 ШАЯХМЕТОВ ЖАСУЛАН МАГАУИЯЕВИЧ Сотрудник Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8530869-ОИ2 Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) 39 б. 2 т. 2) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 38-бабының 8 және 10-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасуға алып келмеген жағдайда жүзеге асырылады. Қызмет 310 714.29

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"Астана қаласының қазақ мылқау қоғамы оқу-өндірістік кәсіпорыны" мекемесі 620840000017 Мекенжай: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. ЛОМОНОСОВА, д. 43, оф. -
КБе: 17 БСК: KCJBKZKX ЖСК:KZ568560000000004514
Банк атауы: АО "Банк ЦентрКредит"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
310714.29 284900 24.01.2017 16:34:33.812

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Астана қаласының қазақ мылқау қоғамы оқу-өндірістік кәсіпорыны" мекемесі Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8530869-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "Астана қаласының қазақ мылқау қоғамы оқу-өндірістік кәсіпорыны" мекемесі «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1246418-ИОИ1

№ приглашения 1246418-ИОИ1
Наименование приглашения Объявление об осуществлении государственных закупок полиграфических услуг в 2017 году среди организаций инвалидов

№ лота: 8530869-ОИ2
Наименование лота: Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий)

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 ШАЯХМЕТОВ ЖАСУЛАН МАГАУИЯЕВИЧ Сотрудник Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8530869-ОИ2 Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) п.п. 2) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом, или принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктами 8 и 10 статьи 38 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках. Услуга 310 714.29

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
Учреждение "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих г. Астана" 620840000017 Адрес: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. ЛОМОНОСОВА, д. 43, оф. -
КБе: 17 БИК: KCJBKZKX ИИК:KZ568560000000004514
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
310714.29 284900 24.01.2017 16:34:33.812

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
Учреждение "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих г. Астана" Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8530869-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком Учреждение "Учебно-производственное предприятие Казахского общества глухих г. Астана".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.