Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1856649-ИОИ1

Шақыру № 1856649-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылы бағдарламалық-ақпараттық кешенге әкімгерлеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Лот №: 8524949-ОИ2
Лот атауы: Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения ?йымдастырушы ?кілі
2 АЙМБЕТОВ БАУЫРЖАН САДВАКАСОВИЧ директор департамента Тапсырыс беруші ?кілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8524949-ОИ2 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса 39 б. 2 т. 1) тарма?ша осы За?да к?зделген жа?дайларда конкурс т?сілімен мемлекеттік сатып алу ?ткізілмеді деп таныл?ан жа?дайда ж?зеге асырылады. Осы ереже конкурс т?сілімен мемлекеттік сатып алу ?аза?стан Республикасыны? за?дарына с?йкес жарамсыз деп таныл?ан жа?дайлар?а ?олданылмайды Қызмет 23 443 749.99

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"Қазагромаркетинг" АҚ 030340001291 Мекенжай: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, Микрорайон АКБУЛАК-3 , Улица АСКАРА ТОКПАНОВА, 25
КБе: 17 БСК: KCJBKZKX ЖСК:KZ848560000003099280
Банк атауы: АО "Банк ЦентрКредит"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
18000000 18000000 20.07.2017 17:15:16.250

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Қазагромаркетинг" АҚ Тукишева Раушан Абуқызы Жіберілген

8524949-ОИ2 лот бойынша ша?ырыл?ан ?леуетті ?нім берушімен "Қазагромаркетинг" АҚ «Бір к?зден электронды сатып алу» т?сілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1856649-ИОИ1

№ приглашения 1856649-ИОИ1
Наименование приглашения Государственные закупки услуг по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса в 2017 году способом из одного источника

№ лота: 8524949-ОИ2
Наименование лота: Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 ТУКИШЕВА РАУШАН АБУҚЫЗЫ заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения Представитель организатора
2 АЙМБЕТОВ БАУЫРЖАН САДВАКАСОВИЧ директор департамента Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8524949-ОИ2 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 23 443 749.99

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
АО "Казагромаркетинг" 030340001291 Адрес: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, Микрорайон АКБУЛАК-3 , Улица АСКАРА ТОКПАНОВА, 25
КБе: 17 БИК: KCJBKZKX ИИК:KZ848560000003099280
Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
18000000 18000000 20.07.2017 17:15:16.250

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
АО "Казагромаркетинг" Тукишева Раушан Абуқызы Допущен

Решено по лоту № 8524949-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком АО "Казагромаркетинг".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.