Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1708649-ИОИ1

Шақыру № 1708649-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылғы ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеу жөніндегі қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Лот №: 8617870-ОИ2
Лот атауы: Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 САЛЕМОВ БАХЫТЖАН ЕРМУХАНБЕТОВИЧ Руководитель управления Ұйымдастырушы өкілі
2 АЙНАБЕКОВ ЕРЖАН ТОКТАСЫНУЛЫ Председатель Комитета Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8617870-ОИ2 Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 1 977 996.43

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"Азия Континенталь Авиалайнс" Авиакомпаниясы" акционерлік қоғамы 060940001398 Мекенжай: Казахстан, 750000000, 050000, г.Алматы, Айманова, 218
КБе: 17 БСК: CASPKZKA ЖСК:KZ76722S000000052115
Банк атауы: АО "KASPI BANK"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
1969000 1969000 01.06.2017 14:36:22.580

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Азия Континенталь Авиалайнс" Авиакомпаниясы" акционерлік қоғамы Салемов Бахытжан Ермуханбетович Жіберілген

8617870-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "Азия Континенталь Авиалайнс" Авиакомпаниясы" акционерлік қоғамы «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1708649-ИОИ1

№ приглашения 1708649-ИОИ1
Наименование приглашения Государственные закупки услуг по химическим обработкам против особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных культур на 2017 год способом из одного источника

№ лота: 8617870-ОИ2
Наименование лота: Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 САЛЕМОВ БАХЫТЖАН ЕРМУХАНБЕТОВИЧ Руководитель управления Представитель организатора
2 АЙНАБЕКОВ ЕРЖАН ТОКТАСЫНУЛЫ Председатель Комитета Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8617870-ОИ2 Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 1 977 996.43

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
Акционерное общество "Авиакомпания "Азия Континенталь Авиалайнс" 060940001398 Адрес: Казахстан, 750000000, 050000, г.Алматы, Айманова, 218
КБе: 17 БИК: CASPKZKA ИИК:KZ76722S000000052115
Название банка: АО "KASPI BANK"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
1969000 1969000 01.06.2017 14:36:22.580

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
Акционерное общество "Авиакомпания "Азия Континенталь Авиалайнс" Салемов Бахытжан Ермуханбетович Допущен

Решено по лоту № 8617870-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком Акционерное общество "Авиакомпания "Азия Континенталь Авиалайнс".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.