Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1586797-ИОИ1

Шақыру № 1586797-ИОИ1
Шақыру атауы 2017 жылғы ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеу жөніндегі қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Лот №: 8624376-ОИ2
Лот атауы: Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 СУЛЕЙМЕНОВ АЛМАТ ТЕМУРБУЛАТОВИЧ И.о. председателя Комитета Ұйымдастырушы өкілі
2 АЙНАБЕКОВ ЕРЖАН ТОКТАСЫНУЛЫ Председатель Комитета Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8624376-ОИ2 Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Қызмет 6 112 700.00

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"Интер-СЛА" ЖШС 090740015950 Мекенжай: Казахстан, 551010000, 140000, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Кутузова, 25/1
КБе: 17 БСК: EURIKZKA ЖСК:KZ6094812KZT22030394
Банк атауы: АО "Евразийский Банк"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
6112700 6112700 18.04.2017 15:48:55.576

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Интер-СЛА" ЖШС Сулейменов Алмат Темурбулатович Жіберілген

8624376-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "Интер-СЛА" ЖШС «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1586797-ИОИ1

№ приглашения 1586797-ИОИ1
Наименование приглашения Государственные закупки услуг по химическим обработкам против особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных культур на 2017 год способом из одного источника

№ лота: 8624376-ОИ2
Наименование лота: Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 СУЛЕЙМЕНОВ АЛМАТ ТЕМУРБУЛАТОВИЧ И.о. председателя Комитета Представитель организатора
2 АЙНАБЕКОВ ЕРЖАН ТОКТАСЫНУЛЫ Председатель Комитета Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8624376-ОИ2 Услуги по обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Услуга 6 112 700.00

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
ТОО "Интер-СЛА" 090740015950 Адрес: Казахстан, 551010000, 140000, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Кутузова, 25/1
КБе: 17 БИК: EURIKZKA ИИК:KZ6094812KZT22030394
Название банка: АО "Евразийский Банк"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
6112700 6112700 18.04.2017 15:48:55.576

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
ТОО "Интер-СЛА" Сулейменов Алмат Темурбулатович Допущен

Решено по лоту № 8624376-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком ТОО "Интер-СЛА".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.