Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама №1388477-ИОИ1

Шақыру № 1388477-ИОИ1
Шақыру атауы Пестицидтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Лот №: 8608649-ОИ2
Лот атауы: Инсектициды

Тапсырыс беруші өкілі және ұйымдастырушы өкілі туралы ақпарат:
Т.А.Ә. Лауазымы Рөлі
1 АМЕРГУЖИН РАХИМ ШАЙКЕНОВИЧ И.о. заместителя председателя Комитета Ұйымдастырушы өкілі
2 АМЕРГУЖИН РАХИМ ШАЙКЕНОВИЧ И.о. заместителя председателя Комитета Тапсырыс беруші өкілі

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):
Лот нөмірі Тауар, жұмыс, қызметтер атауы Қолдануға негіздеме Сатып алу (тауар, жұмыс, қызметтер) мәні түрі Сатып алуға бөлінген сома, теңге
8608649-ОИ2 Инсектициды 39 б. 2 т. 1) тармақша осы Заңда көзделген жағдайларда аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда жүзеге асырылады. Осы ереже аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды Тауар 289 471.43

Шақырылған әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат:
Өнім беруші атауы БСН (ЖСН)/ЖСН/ СЕН Деректемелер
"Астана-Нан" ЖШС 990140000285 Мекенжай: , 121809, Казахстан, г. Приозерное, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 15
КБе: 17 БСК: KZKOKZKX ЖСК:KZ799261501125380000
Банк атауы: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома Өнім беруші бағасы Баға ұсынысын жасау күні және уақыты
289471.43 288880 23.02.2017 16:17:03.237

Біліктілік талаптарына сәйкестік / сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған әлеуетті өнім беруші атауы Ұйымдастырушы өкілі Ұйымдасты рушы өкілі шешімі Сәйкессіздік себебі Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Астана-Нан" ЖШС Амергужин Рахим Шайкенович Жіберілген

8608649-ОИ2 лот бойынша шақырылған әлеуетті өнім берушімен "Астана-Нан" ЖШС «Бір көзден электронды сатып алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады деп шешілді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника №1388477-ИОИ1

№ приглашения 1388477-ИОИ1
Наименование приглашения Государственные закупки пестицидов способом из одного источника

№ лота: 8608649-ОИ2
Наименование лота: Инсектициды

Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
Ф. И. О. Должность Роль
1 АМЕРГУЖИН РАХИМ ШАЙКЕНОВИЧ И.о. заместителя председателя Комитета Представитель организатора
2 АМЕРГУЖИН РАХИМ ШАЙКЕНОВИЧ И.о. заместителя председателя Комитета Представитель заказчика

Закупаемые товары (работы, услуги):
Номер лота Наименование товара, работы, услуги Обоснование применения Вид предмета закупки (товар, работа, услуга) Сумма, выделенная для закупки, тенге
8608649-ОИ2 Инсектициды п.п. 1) п. 2 ст. 39 государственные закупки способом аукцион признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом аукцион были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан Товар 289 471.43

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты
ТОО "Астана-Нан" 990140000285 Адрес: , 121809, Казахстан, г. Приозерное, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 15
КБе: 17 БИК: KZKOKZKX ИИК:KZ799261501125380000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Выделенная сумма Цена поставщика Дата и время предоставления ценового предложения
289471.43 288880 23.02.2017 16:17:03.237

Результаты соответствия / несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование приглашенного поставщика Представитель организатора Решение представителя организатора Причина несоответствия Обоснование (указывается в случае отклонения)
ТОО "Астана-Нан" Амергужин Рахим Шайкенович Допущен

Решено по лоту № 8608649-ОИ2 заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным потенциальным поставщиком ТОО "Астана-Нан".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.