Қорытындылар туралы хаттама 1245415-1


2017-02-12 18:33:01


Тапсырыс беруші* "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті" мемлекеттік мекемесі


Аукционның № 1245415-1

Аукционның атауы Пестицидтерді электрондық мемлекеттік сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті" мемлекеттік мекемесі

Ұйымдастырушының мекенжайы


Аукциондық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлi
1 Гайсина Акмарал Мухтаровна Эксперт Хатшы
2 Марс Алмабек Марсович Заместитель председателя Төраға
3 Ешмуханов Жасулан Ерболатович Руководитель управления Мүше
4 Салемов Бахытжан Ермуханбетович Руководитель управления Мүше
5 Омаров Еркен Адильханович Главный эксперт Мүше
6 Омаров Мухит Рахимович Главный эксперт Мүше
7 Сулейменов Алмат Темурбулатович Главный эксперт Мүше
8 Жанабаев Мухтар Даулетбекович Сотрудник Мүше
9 Калиаскаров Сымбат Бегалиевич Главный эксперт Мүше
10 Муканова Аида Бисенгалиевна Руководитель управления Мүше
11 Шадиева Наушарбан Кайсиновна Руководитель управления Мүше
12 Амергужин Рахим Шайкенович Руководитель управления Мүше

Жалпы соманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі 13403072 тенге

Лоттың № Лоттың атауы Тауардың сипаттамасы Саны Бірлік үшін баға Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
8609164-АУК1 Родентицид порошок, для борьбы с грызунами 1 13403072 13403072

Аукционға қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: (0):

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Өтінім берілген күні және уақыты

Аукционға қатысуға арналған аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат аукционға қатысуға арналған алдын ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (0):

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Өтінім берілген күні және уақыты

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Комиссия мүшесінің Т.А.Ә. Комиссия мүшесінің шешімі Бас тарту себебі Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (0):

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Бас тарту себебі 1

1 үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)


Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (0):

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге Өтінімді беру күні мен уақыты Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1 2 3 4 5 6 7

* ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.


Аукционның басталу күні мен уақыты:

Аукционның аяқталу күні мен уақыты:


Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге Ұсынысты беру уақыты (Астана қаласының уақыты бойынша)

Аукциондық комиссияның шешімі:

Пестицидтерді электрондық мемлекеттік сатып алу «Мемлекеттік сатып алуды №8609164-АУК1 лот бойынша ұсынылған өтінімдердің болмауы байланысты деп тану».


Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Протокол об итогах 1245415-1


2017-02-12 18:33:01


Заказчик* Государственное учреждение "Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"


№ аукциона 1245415-1

Название аукциона Электронные государственные закупки пестицидов

Наименование организатора Государственное учреждение "Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

Адрес


Состав аукционной комиссии:

Ф. И. О Должность в организации Роль в комиссии
1 Гайсина Акмарал Мухтаровна Эксперт Секретарь
2 Марс Алмабек Марсович Заместитель председателя Председатель
3 Ешмуханов Жасулан Ерболатович Руководитель управления Член комиссии
4 Салемов Бахытжан Ермуханбетович Руководитель управления Член комиссии
5 Омаров Еркен Адильханович Главный эксперт Член комиссии
6 Омаров Мухит Рахимович Главный эксперт Член комиссии
7 Сулейменов Алмат Темурбулатович Главный эксперт Член комиссии
8 Жанабаев Мухтар Даулетбекович Сотрудник Член комиссии
9 Калиаскаров Сымбат Бегалиевич Главный эксперт Член комиссии
10 Муканова Аида Бисенгалиевна Руководитель управления Член комиссии
11 Шадиева Наушарбан Кайсиновна Руководитель управления Член комиссии
12 Амергужин Рахим Шайкенович Руководитель управления Член комиссии

Перечень закупаемых товаров с указанием общей суммы 13403072 тенге

№ Лота Наименование лота Характеристика товара Количество Цена за единицу, тенге Сумма, выделенная для закупки, тенге
8609164-АУК1 Родентицид порошок, для борьбы с грызунами 1 13403072 13403072

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (0):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Дата и время представления заявки

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями аукционной документации заявках на участие в аукционе (данная информация опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к участию в аукционе) (0):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Дата и время представления заявки

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
ФИО члена комиссии Решение члена комиссии Причина отклонения Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации

Отклоненные заявки на участие в аукционе (0):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Причина отклонения

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (0):

Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

Стартовые цены участников аукциона:

Наименование потенциального поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Дата и время подачи заявки Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1 2 3 4 5 6 7

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.


Дата и время начала аукциона:

Дата и время окончания аукциона:


Сведения о предложениях участников аукциона:

Наименование потенциального поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП Цена поставщика за единицу, тенге Общая сумма поставщика, тенге Время подачи предложения (по времени города Астаны)

Решение аукционной комиссии:

«Признать государственную закупку Электронные государственные закупки пестицидов по лоту № 8609164-АУК1 несостоявшейся в связи с отсутствием представленных заявок».


Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.