Сброс
[ A+ ] / [ A- ]
Мына жердесіз:  Басты бет № 1 есептiлiк нысаны Шикiзат бойынша мәлiметтер

№ 1 есептiлiк нысаны Шикiзат бойынша мәлiметтер

                                                                        Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                                       2013 жылғы «___» _____________

                                                                     № ____ қаулысына

                                                                       1-қосымша

                                                                       Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                                       2011 жылғы 2 наурыздағы

                                                                     № 212 қаулысымен

                                                                      бекітілген

№ 1 есептiлiк нысаны

Шикiзат бойынша мәлiметтер

         БСН-i Салық төлеушiнiң атауы Есептi кезең ____ жыл ___ ай Құжаттың тiркеу кiрiс нөмiрi            ККААЖЖЖЖ

Р/с №

КО СЭҚ БТН кодына сәйкес шикiзат түрi он сандық белгiде

Есептi кезеңнiң басындағы қалдық, тонна

Шикiзаттың келiп түскенi, тонна

Биоотын өндiрiсiнде қолданылған өзi өсiрген тамақ шикiзаты

Тамақ шикiзатын жеткiзушiнiң атауы, орналасқан жерi (облыс, аудан)

Тамақ шикiзатын жеткiзу шартының күнi, нөмiрi

Қатыстырған қалдықтар, тонна

Қайта өңделген шикiзат, тонна

Шикiзаттың бүлiнгенi, жоғалғаны, тонна

Нормалар шегiндегi шығасы, тонна

Есептi кезеңнiң соңындағы қалдық, тонна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Жиыны

Ескертпе: Нысанда есептi кезеңде сатылған шикiзаттың барлық көлемi көрсетiледi. Iлеспе жүкқұжаттың жоғарғы бөлiгiнде, ортасында орналасқан ұйымдарда iлеспе жүкқұжаттың нөмiрi мен ресiмдеу күнi көрсетiледi. «БСН-i» жолында бизнес сәйкестендіру нөмiрi көрсетiледi. «Салық төлеушiнiң атауы» жолында осы мәлiметтердi ұсынатын өндiрушiнiң атауы көрсетiледi. «Есептi кезең» жолында табыс ететiн есептi кезең көрсетiледi. 1-бағанда жолдың реттiк нөмiрi көрсетiледi. 2-бағанда Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметiнiң бiрыңғай тауар номенклатурасына (бұдан әрi – КО СЭҚ БТН) сәйкес ондық белгiде шикiзат түрi көрсетiледi. Бидай үшiн жақшаның iшiнде бидайдың сыныбы, нөмiрi және осы бидай тобына сәйкестiктi растау саласындағы құжаттың нөмiрi. 3-бағанда есептi кезеңнiң басында шикiзаттың тоннадағы жалпы қалдығы көрсетiледi. 4-бағанда шикiзатының тоннадағы барлық келiп түсуi көрсетiледi. 5-бағанда биоотын өндiрiсiнде пайдаланылған өзi өсiрген тамақ шикiзатының, егер оны өсiру көзделген болса, саны көрсетiледi. 6-бағанда тамақ шикiзатын жеткiзушiнiң атауы, орналасқан жерi (облыс, аудан). 7-бағанда тамақ шикiзатын жеткiзу шартының күнi, нөмiрi көрсетiледi. 8-бағанда қатыстырылған қалдықтар тоннада көрсетiледi. 9-бағанда қайта өңделген шикiзаттың тоннадағы саны көрсетiледi. 10-бағанда бүлiнген, жоғалған шикiзаттың тоннадағы саны көрсетiледi. 11-бағанда нормалар шегiндегi зияндардың тоннадағы саны көрсетiледi. 12-бағанда есептi кезеңнiң соңындағы тоннадағы барлық қалдығы           (4-баған + 8-баған – 9-баған – 10-баған – 11-баған) көрсетiледi.

                                                                        Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                                       2013 жылғы «___» _____________

                                                                     № ____ қаулысына

                                                                       2-қосымша

                                                                       Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                                       2011 жылғы 2 наурыздағы

                                                                     № 212 қаулысымен

                                                                                            бекітілген

№ 2 есептiлiк нысаны

Биоотын өндiрiсi жөнiнде есеп беру

БСН-i Салық төлеушiнiң атауы Есептi кезең ____ жыл ___ ай Құжаттың тiркеу кiрiс нөмiрi            ККААЖЖЖЖ

Р/с №

Биоотынның ДСН-коды

Есептi кезеңнiң басындағы қалдық, литр

Өндiрiлген, литр

Өндiрушiнiң сатқаны, тонна

Бүлiнгенi, жоғалғаны, литр

Нормалар шегiндегi шығасы

Өнiмдi қайтару, литр

Есептi кезеңнiң аяғындағы қалдық, литр

Барл ығы

Биоотын өндiрiсi бойынша тұлғаларға

Биоотынды компаундирлеуге лицензиясы бар тұлғаларға

Өз өндiрiстiк қажеттiлiктерiне Пайдаланылған

Экспортқа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Жиыны

Ескертпе: Нысанда есептi кезеңде өндiрiлген биоотынның барлық көлемi көрсетiледi. «БСН-i» жолында бизнес сәйкестендіру нөмiрi көрсетiледi.. «Салық төлеушiнiң атауы» жолында осы есептердi ұсынатын өндiрушiнiң атауы көрсетiледi. «Есептi кезең» жолында табыс ететiн есептi кезең көрсетiледi. 1-бағанда ретi бойынша нөмiр көрсетiледi. 2-бағанда биоотынның дербес сәйкестендiрiлген нөмiр-коды (ДСН-коды) көрсетiледi. 3-бағанда есептi кезеңнiң басында биоотынның литрдегi жалпы қалдығы көрсетiледi. 4-бағанда өндiрiлген биоотынның литрдегi саны көрсетiледi, 5-бағанда сатылған биоотынның литрдегi жалпы саны (5-баған = 6-баған + 7-баған + 8-баған + 9-баған) көрсетiледi. 6-бағанда биоотын өндiрiсi бойынша тұлғаларға сатылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi. 7-бағанда биоотынды компаундирлеуге лицензиясы бар тұлғаларға сатылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi. 8-бағанда өз өндiрiстiк қажеттiлiктерiне пайдаланылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi. 9-бағанда экспортқа сатылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi. 10-бағанда өндiрушiмен бүлiнген, жоғалған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi. 11-бағанда нормалар шегiндегi шығындар литрдегi саны көрсетiледi. 12-бағанда өндiрушiге қайтарылған биоотынның литрдегi саны көрсетiледi. 13-бағанда өндiрушiде есептi кезеңнiң соңындағы биоотынның тоннадағы жалпы қалдығы (13-баған = 3-баған + 4-баған – 5-баған – 11-баған + 12-баған) көрсетiледi.

                                                                       Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                                       2013 жылғы «___» _____________

                                                                     № ____ қаулысына

                                                                       3-қосымша

                                                                       Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                                                       2011 жылғы 2 наурыздағы

                                                                     № 212 қаулысымен

                                                                                            бекітілген

№ 3 есептiлiк нысаны

Биоотын жеткiзушiсi туралы мәлiметтер

БСН-i Салық төлеушiнiң атауы Есептi кезең ____ жыл ___ ай Құжаттың тiркеу кiрiс нөмiрi            ККААЖЖЖЖ

Р/с №

Жеткiзу түрi

Жеткiзу мақсаты

Жеткiзушi туралы мәлiмет

Жеткiзген өнiм көлемi (биоотынның басқа түрлерiне қайта өңдеу үшiн, алдында сатылған өнiмнiң қайтарылымы), литр

БСК

өнiмнiң түрi

СЭҚ ТН коды

ЖКД №

ЖКД күнi

ЖСН / БСН-i

атауы

лицензия №

лицензия алған күнi

лицензияның қолданыс мерзiмi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Жиыны:

Ескертпе: Осы нысан есептi айда басқа жеткiзушiлерден биоотынның кiрiсi бар болған жағдайда, оның iшiнде алдында сатылған биоотынның қайтарылымы толтырылады. «БСН-i» жолында бизнес сәйкестендіру нөмiрi көрсетiледi. «Салық төлеушiнiң атауы» жолында осы мәлiметтердi ұсынатын биоотын өндiрушiсiнiң атауы көрсетiледi. «Есептi кезең» жолында биоотын өндiрушiсi осы қосымшаны табыс ететiн есептi кезең көрсетiледi. 1-бағанда жолдың реттiк немiрi көрсетiледi. 2-бағанда өнiмдi жеткiзудiң түрi (импорт, iшкi нарықтың жеткiзулерi) көрсетiледi. 3-бағанда биоотынды жеткiзудiң мақсаты (биоотынның басқа түрлерiне қайта өңдеу үшiн, техникалық қажеттiлiктер үшiн, бұрын жеткiзiлген өнiмдi қайтару және өзге де мақсаттар) көрсетiледi. 4-бағанда өнiмдi жеткiзушiнiң БСН-i көрсетiледi. 5-бағанда биоотынды жеткiзушiнiң атауы көрсетiледi. 6-бағанда лицензия болған кезде биоотынды жеткiзушi лицензиясының нөмiрi көрсетiледi. 7-бағанда лицензия болған кезде биоотынды жеткiзушiнiң лицензияны алған күнi көрсетiледi. 8-бағанда лицензия болған кезде биоотынды жеткiзушi лицензиясының қолданыс мерзiмi көрсетiледi. 9-бағанда биоотынның есептi кезеңнiң iшiнде жеткiзушi алынған импорттық, сондай-ақ iшкi өндiрiс өнiмiнiң даладағы көлемi көрсетiледi. 10-бағанда бюджеттiк сыныптама коды көрсетiледi. 11-бағанда жеткiзiлген өнiмнiң түрi көрсетiледi. 12-бағанда Қазақстанның кедендiк шекарасынан өткен кезде тауарға берiлетiн сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасының коды көрсетiледi. Жеткiзiлген биоотын импорт болып табылған жағдайда толтырылады. 13-бағанда алынған биоотынға жүк кедендiк декларацияның нөмiрi көрсетiледi. Жеткiзiлген биоотын импорт болып табылған жағдайда толтырылады. 14-бағанда алынған биоотын жүк кедендiк декларацияны ресiмдеу күнi көрсетiледi. Жеткiзiлген биоотын импорт болып табылған жағдайда толтырылады.

Пікір қалдыруға болмайды

Система Orphus
Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2012, All Rights Reserved